Сравнително проучване и анализ:

Output 01

1. Проучване, анализ и синтез относно важността на твърдите и меките умения за развитието на учениците, какви умения се използват от учащите се и как;

2. Проучване на пазара на труда относно изискванията на работодателите и кои твърди и меки умения са най-желани и е необходимо тяхното развитие да залегне в учебната програма;
3. Изготвяне на аналитичен рапорт.

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 01:Сравнително изследване - Значение на преносимите умения – проучване

Сравнително изследване на значението и необходимостта от преносимите умения, направено в осем средни училища от различни европейски страни.

Importance of high transferable skills – Survey(BG)

Importance of high transferable skills – Survey

Учебна Програма

Output 02

Подготовка и изготвяне на материали, методология, онлайн курс и др. за създаване на Програма - основен инструмент за организацията и провеждането на обучението.

Optional Course Syllabus

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 02: Учебна програма

Уеб директория

Output 03

Създаване на отворен ресурс с база данни, съдържаща линкове и препратки към възможностите за професионално обучение, квалификации, курсове, агенции за набиране на персонал, сайтове, предлагащи работа, линкове с CV темплейти според типа потребители с цел да се помогне на учениците да намерят достъпна информация, свързана с бъдещата им реализация на пазара на труда.

Employment web directory

Обучителен инструментариум

Output 04

Обучение на учениците по 8 модула, от тях: 4 за кариерно ориентиране и 4 за развитие на твърди и меки умения.

Teaching toolkit

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 04: Обучителен инструментариум/ръководство за преподаване

Кариерен план

Output 05

Обучение на учениците за изготвяне на собствен план за кариерно развитие, постоянно ревизиран и актуализиран, придружен с ръководство за самооценка, проучване на възможностите, вземане на решения и предприемане на действия за реализирането му.

Undertake and implement a CAREER PLAN

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 05: Предприемане и осъществяване на КАРИЕРЕН ПЛАН

Ръководство за обучение

Output 06

Изготвяне на ръководство, предназначено да осигури образователна рамка за ангажиране на учениците в дейности и уроци, свързани с изискванията на пазара на труда.


Teaching guide

Ръководство за учителя

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 06: Модел на ръководство за преподаване

Online Resume Creator - създаване на отворен ресурс за:

Output 07

1. Направи си автобиография: изготвени и предложени за попълване, отпечатване и изпращане на различни темплейти за автобиография.

2. Направи си CV: изготвени и предложени за попълване, отпечатване и изпращане на различни темплейти за CV.
3. Направи си мотивационно писмо: изготвени и предложени за попълване, отпечатване и изпращане на различни според работното място мотивационни писма.
4. Направи си бизнес карта: изготвени и предложени за попълване, отпечатване и изпращане на различни визитни картички.

ONLINE RESUME CREATOR

Онлайн платформа

Output 08

Създаване на отворен ресурс за развитие на твърди и меки умения, включващ учебни материали, модули, тестове и др. източници. Достъпен за всеки интернет потребител.

Output 8 - Open online educational platform

Притежавам ли твърди/меки умения?

Output 09

Създаване на приложение ANDROID за smartphones с тест за определяне нивото на развитие на твърди и меки умения.