Реализирането на целите на проекта ще:

  • улесни пътя към бъдещото работно място;
  • максимизира потенциала за обучение, насърчавайки развитието на твърди и меки умения;
  • подпомогне осъзнаването на националните и международни възможности и условия на пазара на труда и заетостта, изграждайки в учениците изследователски умения и техники за търсене на работа;
  • осигури създаването на иновативни инструменти, програми, методологии, онлайн ресурси, достъпни за всички /не само за участниците в проекта/;
  • създаде условия за развитие и усъвършенстване на учителите, което да подобри качеството на преподаване чрез споделяне на методи, стратегии, идеи и материали.

Проект Еразъм +, КД2 – Сътрудничество, иновации и обмен на добри практики № 2014-1-RO01-KA201-002736_4

„Твърди и меки умения – ключ към прогресираща кариера“

"Hard-Soft Skilling-Charting your Career Path"

Сайт на проекта

Проектът е за стратегическо партньорство за сътрудничество, иновации и обмен на добри практики между 8 общообразователни и професионални училища от Румъния, България, Италия, Франция, Турция, Германия, Испания и Португалия. Основната идея на проекта е развитието на твърди и меки умения у учениците и въвеждането на програма в учебния план на Европейското средно образование.

Основната цел на проекта е да се изградят у учениците трайни преносими умения, които да им помогнат както в ежедневието, така и да се справят с постоянните предизвикателства на пазара на труда. Проектните дейности имат за цел да докажат важността на тези умения и необходимостта развитието им да бъде задължителен елемент от образователния процес. Те предвиждат изработването на дидактически и педагогически инструменти, учебни програми и отворени онлайн платформи и ресурси за обучение.

Проектът като цяло е носител на нова перспектива относно необходимостта от въвеждане на промени в учебната програма и в моделите на обучение, използвани в съвременните европейски средни училищата.